TEAM COMPETITIONS

HARRY GOODING TRIPLES

Round 1

Thursday 11th May

BP Llandarcy -v-

Bye


POW Court -v-

Port Talbot


Coed Gwilym -v-

Gowerton


Bye -v-

Brynhyfryd


Waunarlwydd -v-

Bye


Carmarthen-v-

Bryncoch


Swansea -v-

Llanelli


Bye -v-

TATA Steel

Round 2

Thursday 8th June

BP Llandarcy

-v-

Port Talbot


Coed Gwilym

 -v-

Brynhyfryd


Waunarlwydd

-v-

Carmarthen


Llanelli

 -v-

TATA Steel

Semi Final

Thursday 13th July
Port Talbot

-v-

Coed Gwilym


Carmarthen

-v-

Llanelli


Final

Friday 28th July

@ Swansea BC

5.30pm start
Port Talbot


-v-


Llanelli


WINNERS

Port Talbot

Round 1

Thursday 25th May

TATA Steel -v-

Bye


Carmarthen -v-

Coed Gwilym


POW Court -v-

Llanelli


Bye -v-

Swansea


Bryncoch -v-

Bye


Gowerton -v-

BP Llandarcy


Waunarlwydd -v-

Port Talbot


Bye -v-

Brynhyfryd

DOUBLE FOURS

Round 2

Thursday 22nd June


TATA Steel

-v-

Carmarthen
Llanelli

-v-

Swansea
Bryncoch

-v-

Gowerton
Port Talbot

-v-

Brynhyfryd

Semi Final

Thursday 20th JulyCarmarthen


-v-


Llanelli
Gowerton


-v-


Port Talbot


Final

Thursday 17th August

@ Waunarlwydd

Llanelli
-v-
Gowerton

WINNERS

Llanelli