COMPETITIONS 2023

ALL FINALS WILL COMMENCE AT 2.30PM

SINGLES

Round 1

Friday 26th May

Coed Gwilym -v-

Bye


Swansea -v-

Brynhyfryd


POW Court -v-

Gowerton


TATA Steel -v-

BP Llandarcy


Llanelli -v-

Bye


Bryncoch -v-

Carmarthen


Port Talbot -v-

Champion


Bye -v-

Waunarlwydd

Round 2

Friday 23rd June


Coed Gwilym

-v-

SwanseaPOW Court

 -v-

TATA SteelLlanelli

-v-

BryncochPort Talbot

 -v-

Waunarlwydd

Semi  Final

Friday 11th August


Coed Gwilym


-v-


TATA Steel

@ Port TalbotLlanelli


-v-


Port Talbot

@ BP Llandarcy

Final

Saturday 26th August

at Waunarlwydd

TATA Steel


-v-


Port Talbot


PAIRS

Round 1

Friday 26th May

Round 2

Friday 23rd June

Semi Final

Friday 11th August

Final

Saturday 26th August

Waunarlwydd -v-

Bye


Port Talbot -v-

Coed Gwilym


Bryncoch -v-

Swansea


Bye -v-

Gowerton


POW Court -v-

Bye


BP Llandarcy -v-

Carmarthen


TATA Steel -v-

Brynhyfryd


Bye -v-

Llanelli


Waunarlwydd

-v-

Port TalbotSwansea

 -v-

Gowerton
POW Court

-v-

Carmarthen
Brynhyfryd

-v-

Llanelli

TRIPLES

Port Talbot


-v-


Swansea

@ BP LlandarcyPOW Court


-v-


Brynhyfryd

@ Port Talbot

at Waunarlwydd

Swansea


-v-


POW Court

Round 1

Friday 26th May

TATA Steel -v-

Bye


Coed Gwilym -v-

Waunarlwydd


Bye -v-

Swansea


Llanelli -v-

POW Court


BP Llandarcy -v-

Bye


Port Talbot -v-

Gowerton


Bryncoch-v-

Brynhyfryd


Bye -v-

Carmarthen

Round 1

Friday 26th May

Coed Gwilym -v-

Bye


Swansea -v-

Port Talbot


BP Llandarcy -v-

Bryncoch


Bye -v-

Waunarlwydd


Gowerton -v-

Bye


Carmarthen -v-

Brynhyfryd


TATA Steel -v-

Llanelli


Bye -v-

POW Court

Round 2

Friday 23rd June

TATA Steel

 -v-

Coed GwilymSwansea

 -v-

POW CourtBP Llandarcy

-v-

Port TalbotBryncoch

 -v-

Carmarthen

Round 2

Friday 23rd June

Coed Gwilym

-v-

SwanseaBP Llandarcy

 -v-

WaunarlwyddGowerton

-v-

BrynhyfrydLlanelli

-v-

POW Court

Semi Final

Friday 11th August

Coed Gwilym


-v-


Swansea

@ Port TalbotBP Llandarcy


-v-


Bryncoch

@BP Llandarcy

FOURS

Semi Final

Friday 11th August

Swansea


-v-


BP Llandarcy

@ Port Talbot


Gowerton


-v-


Llanelli

@ BP Llandarcy

Final

Saturday 26th August

at Waunarlwydd

Coed Gwilym


-v-


BP Llandarcy

Final

Saturday 26th August

at Waunarlwydd

BP Llandarcy


-v-


Gowerton